OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.

I. Postanowienia ogólne

1. Triumph International (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie - zwana dalej “Triumph", jest wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem Grupy Triumph na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

2. Triumph nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się sprzedażą hurtową oraz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku z powyższym kontrahentem Triumph, zwanym dalej “Partnerem”, może być wyłącznie przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w formie punktów sprzedaży detalicznej, o standardach odpowiadających aktualnej polityce Grupy Triumph, odpowiednich do jakości i pozycji rynkowej markowych towarów znajdujących się w ofercie handlowej Triumph.

II. Zamówienia

1. Do zawarcia umowy na konkretną dostawę między Triumph i Partnerem, zwanymi dalej "Stronami", niezbędne jest złożenie przez Partnera zamówienia, tj. wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Triumph druku według wzoru określonego przez Triumph, wskazującego zamawiany asortyment towaru, jego ilość, cenę netto oraz terminy dostaw, przy czym dokonanie tej czynności może nastąpić również w formie elektronicznej.

2. Uzgodnienie warunków konkretnej dostawy uznaje się za dokonane, o ile Triumph w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonego zamówienia nie poinformuje Partnera o odmowie przyjęcia go do realizacji na warunkach wskazanych w zamówieniu.

III. Terminy dostaw i zasady płatności

1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni od momentu jego otrzymania przez Triumph. W przypadku wykazania na zamówieniu terminu duższego niż określony w zdaniu pierwszym, ulega on automatycznemu przedłużeniu bez konieczności dokonywania notyfikacji ze strony Triumph. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu do trzydziestu dni, jak również zamówienie może być realizowane etapami albo zrealizowane jedynie częściowo.

2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 zdanie ostatnie, Triumph powiadomi Partnera o modyfikacji terminu lub zakresu dostawy. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o warunki zmodyfikowane, o ile Partner nie zrezygnuje na piśmie z jego realizacji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.

3. Triumph zapewnia dostawę towaru pod adres wskazany przez Partnera (miejsce wykonania umowy). Koszty transportu zawarte są w cenie towaru. Rozładunek następuje na koszt i ryzyko Triumph. W przypadku odbioru przez Partnera towaru w magazynie Triumph w Błoniu lub w innym miejscu składowania przez Triumph towaru, nie będącym jednak wzorcownią (magazynem prowadzonym na powierzchni Partnera na zasadzie konsygnacji), Partnerowi przysługuje 2% rabatu od ceny netto odbieranego na jego koszt towaru, przy czym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru, w całości czy też w części, przechodzi na Partnera z chwilą wydania mu towaru. W takim przypadku załadunek następuje na koszt i ryzyko Partnera.

4. Partner zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów w terminie wskazanym w złożonym przez siebie i zaakceptowanym przez Triumph zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

5. Partner obowiązany jest dokonywać zapłaty za towar na podstawie faktury wystawionej przez Triumph przelewem na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zamówienia udostępnionym przez Triumph, na fakturze pro forma lub na fakturze sprzedaży, a w przypadku gdy tak uzgodniono dostawa może się odbyć za pośrednictwem podmiotu doręczającego przesyłki, za tzw. pobraniem. Dokonywanie płatności następować powinno wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego w sytuacji, gdy jednorazowa wartość zamówienia, bez względu na liczbę wynikających z niego płatności, przekracza równowartość 15.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zrealizowano zamówienie. Naruszenie przez Partnera tego obowiązku uprawniać będzie Triumph do naliczenia kary umownej w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w należytym sposobie uregulowania zapłaty. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, wysokość dziennych odsetek służy jedynie do określenia wysokości kary umownej za niewypełnienie przez Partnera zobowiązania niepieniężnego. Triumph uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody przekraczającej naliczoną karę umowną.

6. Triumph ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku, gdy Partner opóźnia się z zapłatą za uprzednio dokonaną dostawę.

7. Składając zamówienie Partner akceptuje domniemanie zgodności wystawianych przez Triumph faktur z treścią złożonego przez siebie zamówienia. Ciężar dowodu co do ewentualnych niezgodności danych wykazanych na fakturze z treścią zamówieniem obciąża Partnera.

8. Opatrzenie przez Partnera faktury podpisem stanowi łącznie pokwitowanie: odbioru towaru oraz zgodności jego asortymentu, ilości i ceny z zamówieniem.

9. O ile nie zastrzeżono inaczej termin zapłaty za towar wynosi trzydzieści dni i liczony jest od dnia wystawienia faktury do dnia dokonania zapłaty.

10. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy Triumph. Koszty dokonania zapłaty, w tym koszty opłat bankowych, obciążają Partnera.

11. Za opóźnienie w zapłacie Partner uiści na pierwsze wezwanie Triumph, odsetki ustawowe liczone od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty.

12. W przypadku dokonania zapłaty za towar w ciągu dziesięciu dni od dnia wystawienia faktury, Partnerowi przysługuje skonto w wysokości 3%.

13. Faktury wystawiane są i doręczane w dniu wydania towaru, przy czym pokwitowanie odbioru towaru jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru faktury. Partner ma obowiązek powstrzymania się od pokwitowania odbioru towaru, o ile nie została mu wraz z towarem doręczona faktura.

14. W przypadku wystawienia przez Triumph faktur korygujących in minus, wszelkie wypłaty kwot wynikających z takich korekt będą należne dopiero po przesłaniu przez Partnera potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, umożliwiającego rozliczenie wynikającego z niej należnego podatku od towarów i usług.

15. Triumph zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towarów w pierwotnie ustalonym terminie dostawy i może przesunąć ten termin o okres dłuższy niż wskazany w pkt. III.1, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Triumph (siła wyższa), uniemożliwiające jej wykonanie dostawy w terminie, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Partnera o tych okolicznościach. Triumph może również odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenia trwają dłużej niż przez okres 7 dni.

16. Triumph może odmówić realizacji zamówienia bądź zredukować ilość dostarczanego towaru, by racjonalnie rozdzielić posiadane zapasy pomiędzy Partnerem a innymi swymi odbiorcami, jeśli zdarzenia pozostające poza jej kontrolą uniemożliwiają dostarczenie wszystkich towarów i całkowitą realizację zamówień złożonych przez innych odbiorców. W takim przypadku Partnerowi przysługuje wyłącznie uprawnienie do odstąpienia od złożonego zamówienia w terminie 3 dni od uzyskania informacji o odmowie jego realizacji lub planowanej redukcji ilościowej.

17. Odpowiedzialność Triumph nie obejmuje utraconych korzyści i zysków Partnera oraz nie może przekroczyć każdorazowo kwoty wartości zamówienia brutto.

IV. Reklamacje

1. Partner ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towarów z chwilą ich dostarczenia przez Triumph lub samodzielnego odbioru. Partner zobowiązany jest natychmiast powiadomić Triumph o stwierdzonych brakach ilościowych w dostawie, zaznaczając ten fakt na fakturze oraz na dokumencie wydania magazynowego bądź dokumencie przewozowym. W przypadku wad jakościowych towaru Partner obowiązany jest powiadomić o nich Triumph na piśmie w ciągu 48 godzin od odebrania towaru.

2. Po upływie powyższych terminów zgłoszenie reklamacji dotyczyć może wyłącznie wad ukrytych towarów i tylko o ile Partner wykaże, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w dacie dostawy. W takim wypadku Partner obowiązany jest powiadomić o nich Triumph na piśmie w ciągu 48 godzin od ich wykrycia.

3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej szczegółowe wskazanie braków ilościowych lub wad jakościowych, dokładne określenie objętych nią towarów oraz kopie dokumentów zakupu i odbioru.

4. Triumph zwolniony jest z odpowiedzialności w przypadku, gdy niedochowanie przez Partnera należytej staranności przy odbiorze towaru uniemożliwiło prawidłowe udokumentowanie szkody i/lub wystąpienie z roszczeniami przeciwko przewoźnikowi, jak również w przypadku spóźnionego zgłoszenia reklamacji.

5. Adnotacja na dokumencie przewozowym musi zostać podpisana również przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

6. Partner zobowiązany jest umożliwić Triumph oględziny towaru będącego przedmiotem reklamacji.

7. W razie uzasadnionej reklamacji Triumph zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy (reklamacje ilościowe) lub wymiany towarów (reklamacje jakościowe). Uzupełnienie i wymiana następują na koszt Triumph. Powyższe wyczerpuje roszczenia Partnera w związku z uzasadnioną reklamacją. Strony wyłączają w szczególności w pozostałym zakresie zastosowanie przepisów o rękojmi.

8. Jeżeli uzupełnienie dostawy lub wymiana towarów nie są możliwe, Triumph w razie uzasadnionej reklamacji zwróci Partnerowi cenę zakupu.

9. Wymiana towarów lub uzupełnienie dostawy odbywa się w terminie wskazanym przez Triumph nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Partner nie jest uprawniony do samodzielnego odesłania towarów podlegających wymianie.

10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Partnera do wstrzymania zapłaty za towary lub ich część, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

11. Triumph zwolniony jest z odpowiedzialności w przypadku gdy towar:

a) pozbawiony został metki (wszywki) lub innych oryginalnych oznaczeń;

b) nosi ślady zabrudzenia;

c) nosi ślady uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego;

d) używany był niezgodnie z przeznaczeniem lub z załączonymi do niego instrukcjami;

e) przechowywany lub składowany był w sposób nieprawidłowy, w szczególności nie odpowiadający jego właściwościom;

f) wydany został przez Partnera odbiorcy końcowemu (konsumentowi), a odbiorca ten nie posiada dowodu zakupu tego towaru.

12. W pozostałym zakresie do reklamacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące rękojmi.

V. Sprzedaż za pośrednictwem Internetu

W przypadku, gdy towary nabyte od Triumph Partner oferuje i sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego lub w innej formie prowadzi ich dystrybucję w Internecie, zobowiązany jest on do:

a) zawarcia na swojej stronie internetowej ogólnie zrozumiałej tabeli rozmiarów,

b) podania na swojej stronie internetowej adresu kontaktowego, wskazującego co najmniej numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, pod którymi konsument będzie mógł uzyskać od Partnera informacje o Towarach,

c) przyznania konsumentom prawa do zwrotu zakupionych Towarów w zakresie nie węższym niż wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

d) prezentowania Towarów na swojej stronie internetowej w odpowiednim otoczeniu oraz niepodawania i niedopuszczania do podawania na niej przekierowań (hiperlinków), które mogłyby naruszyć renomę Znaków Towarowych.

e) zapewnienia minimalnego, określonego przez Triumph asortymentu Towarów, tak, by konsument zamierzający nabyć Towary za pośrednictwem Internetu miał zapewniony odpowiedni wybór,

f) zamieszczania na stronach internetowych sklepu jedynie oryginalnych zdjęć Towarów otrzymanych od Triumph bądź wykonanych samodzielnie.

b) Partnerowi nie wolno bez pisemnej zgody Triumph posługiwać się oznaczeniami "wyłączny partner Triumph", "wyłączny dystrybutor Triumph", "wyłączny przedstawiciel Triumph", "autoryzowany przedstawiciel Triumph", "licencjonowany sklep Triumph", "sklep firmowy Triumph" ani oznaczeniami podobnymi, co dotyczy także treści stron internetowych Partnera.

VI. Ochrona własności intelektualnej Grupy Triumph

1. Składając zamówienie na towary będące w ofercie Triumph i prowadząc ich dalszą dystrybucję Partner zobowiązuje się ściśle przestrzegać stosowanej przez Triumph polityki ochrony własności intelektualnej.

2. Eksponowanie lub posługiwanie się w inny sposób przez Partnera znakami towarowymi, jakimi oznaczane są towary będące w ofercie handlowej Triumph (dalej jako "Znaki Towarowe") wymaga od niego uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Triumph. Dotyczy to również posługiwania się przez Partnera Znakami Towarowymi we wszelkiego rodzaju reklamie oraz innych działaniach marketingowych lub informacyjnych i obejmuje treść przekazu, jego formę oraz miejsce zamieszczenia.

3. W przypadku stosowania, za zgodą Triumph, w prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej Znaków Towarowych bądź materiałów informacyjnych lub marketingowych dostarczonych mu przez Triumph, Partnerowi nie wolno dokonywać jakiejkolwiek ich modyfikacji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Triumph. Ponadto Partner obowiązany jest do stosowania się do zaleceń Triumph odnośnie miejsca i sposobu eksponowania Znaków Towarowych.

4. Partner nie ma prawa do używania Znaków Towarowych jako domen dla własnej strony internetowej oraz nie wolno mu rezerwować i/lub rejestrować domen, które w całości lub w części składałyby się ze Znaków Towarowych (ich nazw).

5. Partner obowiązany jest do zaniechania wszelkich działań, mogących doprowadzić do uszczerbku w wizerunku Triumph bądź jakiegokolwiek innego podmiotu należącego do Grupy Triumph, jak również do niezwłocznego informowania Triumph o wszelkich znanych mu działaniach podmiotów trzecich naruszających ten wizerunek. Niedozwolone jest umieszczanie Znaków Towarowych lub ich nazw przez Partnera przy swym nazwisku lub w nazwie bądź przy nazwie firmy oraz stosowanie wprowadzających w błąd nazw lub znaków podobnych,

6. Partner obowiązany jest do niezwłocznego informowania Triumph o wszelkich znanych mu przypadkach naruszenia praw do Znaków Towarowych przez podmioty trzecie, jak również o naruszaniu przez takie podmioty w stosunku to Triumph zasad uczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych.

VII. Skutki naruszenia przez Partnera zasad zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Triumph International (Polska) Sp. z o.o.

W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez Partnera jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Oglnych Warunków Sprzedaży Triumph International (Polska) Sp. z o.o., Triumph uprawniony będzie do:

a) natychmiastowego zaprzestania dokonywania dostaw na rzecz Partnera,

b) odbioru od Partnera całości towaru będącego własnością Triumph, o ile Towar taki znajduje się pod pieczą Partnera,

c) odkupienia od Partnera, po cenie nabycia przez niego od Triumph, wszelkich towarów będących w posiadaniu Partnera, a w przypadku towarów niepełnowartościowych do odkupienia ich po odpowiednio obniżonej cenie,

d) odbioru od Partnera wszelkich przekazanych mu nieodpłatnie materiałów wspomagających sprzedaż, w tym umeblowania i wyposażenia punktu sprzedaży, materiałów informacyjnych i reklamowych,

e) natychmiastowego rozwiązania wszelkich innych umów łączących Triumph z Partnerem bez zachowania przewidzianych w nich okresów wypowiedzenia,

f) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich należności handlowych, jakie przysługują Triumph od Partnera.

Realizacja wszystkich bądź tylko niektórych z uprawnień wymienionych powyżej zależeć będzie wyłącznie od decyzji Triumph.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Triumph może udzielać Partnerowi wsparcia marketingowego w postaci towarów i usług przeznaczanych na rozwój działalności handlowej Partnera, jednakże zakres tego wsparcia i jego przyznanie zależne będzie każdorazowo wyłącznie od autonomicznej decyzji Triumph.

2. Istotne naruszenie przez Partnera postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Triumph International (Polska) Sp. z o.o. uprawia Triumph do rozwiązania wszelkich zawartych z Partnerem umów w trybie natychmiastowym oraz do zaprzestania realizacji złożonych już zamówień.

3. Korespondencja kierowana do Triumph dostarczana będzie na adres:

Triumph International (Polska) Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. O ile nie ustalono inaczej na piśmie, wszelka korespondencja kierowana do Partnera dostarczana będzie na adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wykazany w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zawiadomienia o zmianie adresów powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres.

4. Do realizacji dostaw towarów będących w ofercie handlowej Triumph nie mają zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki umów lub inne postanowienia o tym charakterze ustanowione (wydane, stosowane) przez Partnera.

5. Spory mogące powstać między Stronami rozpoznawać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Triumph.