Zasady postępowania reklamacyjnego

"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze zasady postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie wyłącznie do reklamacji składanych Triumph przez Klientów, z wyłączeniem reklamacji składanych Triumph przez Konsumentów. Poniższe zasady wchodzą w życie od 25 grudnia 2014 roku.

2. Definicje:

a. Triumph – "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124635,

b. Konsument – zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w razie zmiany właściwych przepisów prawa do definicji konsumenta na potrzeby niniejszych zasad reklamacji zastosowanie ma aktualna definicja zawarta w powyżej wskazanej ustawie bądź nowej ustawie definiującej to pojęcie,

c. Klient – podmiot niebędący Konsumentem nabywający towary od Triumph,

d. Formularz – formularz według aktualnego wzoru ustalonego przez Triumph; zmiana formularza następuje poprzez przesłanie przez Triumph nowego wzoru do Klienta w formie listownej, w korespondencji e-mail bądź faksem.

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji jest wysłanie jej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w korespondencji e-mail lub faksem na aktualny: adres, adres e-mail lub numer faksu Triumph z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego aktualnego wzoru Formularza.

4. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się dzień doręczenia Triumph reklamacji listownej pod adresem ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, dzień skutecznego przesłania wiadomości e-mail na adres Opiekuna w Biurze Obsługi Klienta, dzień skutecznego przesłania Formularza faksem na numer faksu 022 20 95 151. Zmiana danych na potrzeby składania reklamacji (adres, adres e-mail, nr faksu Triumph) następuje poprzez przesłanie przez Triumph nowych danych do Klienta w formie listownej, w korespondencji e-mail bądź faksem.

5. Niniejsze zasady postępowania reklamacyjnego wyczerpują całość roszczeń Klienta w związku z rękojmią za wady. Triumph może w uzasadnionych przypadkach według własnego uznania rozpatrzyć reklamację pozytywnie pomimo niespełnienia warunków lub terminów określonych w niniejszych zasadach reklamacji. Triumph może uzależnić w takim przypadku rozpatrzenie reklamacji od spełnienia dodatkowych warunków przez Klienta, w szczególności od załączenia do reklamacji Klienta pozytywnej opinii rzeczoznawcy dotyczącej zasadności złożonej przez Konsumeneta reklamacji. W takim wypadku rozpatrzenie pozytywne reklamacji nie uprawnia Klienta do żądania pozytywnego rozpatrzenia podobnych reklamacji w przyszłości.

6. Wszelkie spory mogące powstać między stronami na tle niniejszych zasad reklamacji rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. W razie gdy strony nie osiągną porozumienia, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Triumph.

II. Zasady postępowania reklamacyjnego.

1. Triumph odpowiedzialny jest względem Klienta wyłącznie jeżeli towar w dacie dostarczenia Klientowi ma wadę fizyczną objawiającą się:

a. zabrudzeniem towarów,

b. uszkodzeniem towarów,

c. błędem na oznaczeniu lub etykiecie towarów.

2. Triumph odpowiada wyłącznie jeżeli zabrudzenie lub uszkodzenie powstało przed dostarczeniem towarów Klientowi.

3. Klient zobowiązany jest do starannego zbadania towarów oraz wniesienia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty dostarczenia towarów przez Triumph pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

4. Po upływie powyższego terminu (14 dni) przyjmowane do rozpatrzenia są wyłącznie reklamacje dotyczące wad powstałych po dostarczeniu towaru Klientowi z przyczyny tkwiącej w towarze w dacie jego dostarczenia Klientowi przez Triumph, a objawiających się:

a. żółknięciem materiału,

b. utratą koloru,

c. kurczeniem się materiału,

d. wadę konstrukcyjną towaru.

5. Triumph nie odpowiada za wady towarów powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowaniem towarów oraz nieprzestrzeganiem załączonych do towarów instrukcji. Nie są przyjmowane do rozpatrzenia reklamacje dotyczące towarów pozbawionych oznaczeń, w szczególności metki lub wszywki.

6. W związku z wadami, o których mowa w pkt II.4 do rozpatrzenia przyjmowane są wyłącznie reklamacje wniesione nie później niż w terminie jednego roku od daty wystawienia przez Triumph Klientowi faktury VAT dotyczącej reklamowanego towaru oraz nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Triumph może jednostronnie rozszerzyć zakres wad fizycznych za które odpowiada wobec Klienta. Zmiana może zostać wskazana z ograniczeniem w określonym czasie lub w stosunku do określonych towarów bądź bez takich ograniczeń. Zmiana następuje poprzez przesłanie przez Triumph nowego zakresu odpowiedzialności (z ewentualnym wskazaniem ograniczeń czasowych lub asortymentowych) do Klienta w formie listownej, w korespondencji e-mail bądź faksem.

8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty jej wniesienia. Brak odpowiedzi Triumph w powyższym terminie oznacza akceptację reklamacji jako zasadnej.

9. Na wezwanie Triumph Klient zobowiązany jest do uzupełnienia reklamacji o wyjaśnienia, dowody lub dokumentację fotograficzną we wskazanym przez Triumph zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wezwania. W razie nieuzupełnienia reklamacji w terminie Triumph przysługuje uprawnienie do odrzucenia reklamacji, a odpowiedzialność Triumph jest wyłączona. Termin rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas pomiędzy wezwaniem Klienta do uzupełnienia reklamacji a datą wniesienia uzupełnionej prawidłowo reklamacji.

10. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Triumph odbiera reklamowany towar we wskazanym przez siebie terminie na swój koszt. Towar przesłany przez Klienta bez uzgodnienia z Triumph odsyłany jest na koszt i ryzyko Klienta.

11. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Triumph dokonuje – według własnego wyboru – wymiany towaru na wolny od wad bądź korekty o wartość towaru wystawionej przez Triumph Klientowi faktury VAT dotyczącej reklamowanego towaru za zwrotem reklamowanego towaru. Odpowiedzialność Triumph za szkody jest wyłączona.

III. Szczególne zasady postępowania reklamacyjnego w związku z reklamacją złożoną Klientowi przez Konsumenta.

1. Klient rozpatruje skierowane do niego reklamacje Konsumentów na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Konsumentów za rozpatrywane przez siebie reklamacje. Żadne z niniejszych zasad reklamacji nie uprawniają Klienta do niezgodnego z prawem ograniczania praw Konsumenta.

2. Zasady poniższe dotyczą reklamacji składanych przez Klienta do Triumph w związku z reklamacjami złożonymi Klientowi przez Konsumentów. Do reklamacji Klienta zastosowanie mają wszystkie zasady wskazane w niniejszym dokumencie (w szczególności pkt II.5) ze zmianami wskazanymi poniżej.

3. Do Formularza Klient dołącza protokół reklamacyjny. Protokół reklamacyjny zawiera podpis Konsumenta, a w przypadku reklamacji złożonych przez Konsumenta korespondencyjnie załączone pismo Konsumenta. Do protokołu reklamacyjnego dołącza się paragon lub inny dowód pisemny zakupu reklamowanego towaru przez Konsumenta w punkcie sprzedaży Klienta.

4. Do rozpatrzenia przyjmowane są wyłącznie reklamacje złożone (wniesione) nie później niż w terminie dwóch (2) lat od daty wystawienia przez Triumph Klientowi faktury VAT dotyczącej reklamowanego towaru oraz nie później niż w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji przez Konsumenta Klientowi pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

5. Przyjmowane do rozpatrzenia są wyłącznie reklamacje dotyczące wad powstałych po dostarczeniu przez Klienta towaru Konsumentowi z przyczyny tkwiącej w towarze w dacie jego dostarczenia Klientowi przez Triumph, a objawiających się:

a. żółknięciem materiału,

b. utratą koloru,

c. kurczeniem się materiału

d. wadą konstrukcyjną towaru.