Regulamin portalu zamówień B2B Triumph

§ 1

Definicje.

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) Triumph - "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Adama Branickiego 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124635, REGON: 01058508500000, NIP: 524-030-23-70, kapitał zakładowy: 9.000.000 zł;

c) Usługa – świadczona przez Triumph nieodpłatna usługa realizowana na podstawie Regulaminu;

d) Użytkownik – podmiot korzystający z Usługi,

e) Portal - portal zamówień B2B Triumph.

§ 2

Regulamin.

1. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed rozpoczęciem realizacji Usługi poprzez umieszczenie go pod adresem www.triumph-b2b.com.

2. Portal przeznaczony jest wyłącznie do obsługi zamówień kontrahentów Triumph będących przedsiębiorcami, w szczególności nie znajduje zastosowania do żadnych zamówień klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

§ 3

Rozpoczęcie świadczenia Usługi.

1. W celu rozpoczęcia realizacji Usługi Użytkownik dokonuje rejestracji pod adresem www.triumph-b2b.com, zgodnie ze wskazanymi pod tym adresem instrukcjami.

2. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i dysponuje podanym adresem poczty elektronicznej jako wyłączny uprawniony.

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Usługi jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

§ 4

Wymagania techniczne. Zagrożenia.

1. Do prawidłowej realizacji Usługi niezbędne jest:

a) Przeglądarka. Rekomendowane jest stosowanie przeglądarek: Internet Explorer 9.x (lub wyższa wersja), Mozilla Firefox , Google Chrome. Stosując starsze wersje programów (np. Internet Explorer 6) niektóre z funkcjonalności naszej strony mogą być ograniczone lub zupełnie niedostępne.

b) Flash Player. Strona może zawierać animacje, które są utworzone w oparciu o Flash. Do korzystania z animacji wymagany jest Flash Player 17 (lub wyższa wersja), który można pobrać na stronie www.adobe.com.

c) Adobe Reader. Strona może zawierać dokumenty PDF. Do ich podglądu wymagany jest Adobe Reader, który można pobrać na stronie www.adobe.com.

d) JavaScript. Niektóre z funkcji na naszych stronach wymagają wtyczki JavaScript. W związku z powyższym rekomendujemy aktywację JavaScript w Państwa przeglądarce.

e) Cookies. Wybrane funkcje na stronie wymagają zezwolenia na wykorzystanie plików Cookies. Więcej informacji na temat cookies w Polityce Cookies Triumph [https://www.triumph-b2b.com/pl/pl/company_legal/cookies ].

2. Koszty spełnienia powyższych wymagań obciążają w całości Użytkownika. Triumph nie odpowiada w żadnym zakresie za oprogramowanie oraz usługi dostarczone Użytkownikowi przez podmioty trzecie.

3. W związku z realizacją Usługi nie będzie instalowane przez Triumph dodatkowe oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczonym do korzystania z Usługi.

4. Triumph informuje, że korzystanie z sieci Internet, w szczególności ze świadczonych tą drogą usług wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa danych, oprogramowania i urządzeń. Wśród zagrożeń najpowszechniejszych występuje między innymi ryzyko otrzymywania spamu, oprogramowania typu malware (w tym wirusów komputerowych), tzw. robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware (oprogramowania szpiegującego). Zainstalowane i aktualne oprogramowanie ochronne pozwala na zmniejszenie powyższych ryzyk.

§ 5

Ogólne warunki płatności i dostaw. Reklamacje dotyczące dostaw.

1. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Portalu zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży

[https://www.triumph-b2b.com/pl/pl/company_legal/ogolne_warunki_sprzedazy].

2. Reklamacje dotyczące dostaw i jakości lub ilości towarów podlegają Zasadom reklamacji Triumph

[https://www.triumph-b2b.com/pl/pl/company_legal/procedura_reklamacji].

3. Informacje o towarach, w szczególności odnośnie parametrów technicznych, ceny, opisów, nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 6

Dane osobowe.

1. W związku z koniecznością prawidłowej realizacji Usługi, Triumph uzyskuje i przetwarza następujące dane:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) adres dostawy.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych we właściwych przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Triumph gromadzi, przetwarza i wykorzystuje posiadane dane osobowe na temat Użytkownika w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem, w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych przez niego informacji lub innych funkcjonalności Portalu. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać również wykorzystane w celach księgowych, na potrzeby rozliczenia podatków oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem lub realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Triumph. W tych celach Triumph może ujawniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim, w szczególności dostawcom, podmiotom współpracującym z Triumph przy realizacji usług lub dostaw z wykorzystaniem Portalu (w tym w zakresie płatności), podmiotom współpracującym z Triumph w zakresie działań marketingowych oraz podmiotom z grupy Triumph.

4. Użytkownik na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i kontroli przetwarzania danych osobowych, a także na warunkach określonych w ww. ustawie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych jest Triumph.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi.

7. Triumph w związku z realizacją Usługi uzyskuje również dostęp do informacji o adresie IP Użytkowników.

8. Triumph informuje jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może zostać zobowiązana przez uprawnione organy państwowe do ujawnienia powyższych danych.

§ 7

Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi Użytkownik zgłasza pocztą elektroniczną na adres b2b.pl@triumph.com. W trakcie rozpatrywania reklamacji kontakt może nastąpić również telefonicznie pod numerem +48 22 209-51-50.

2. Reklamacja zawiera szczegółowy opis zaistniałego problemu. W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć co najmniej: nazwę Użytkownika, login do systemu, opis błędu wraz z rzutem ekranu.

3. W razie gdy informacje wskazane przez Użytkownika nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie problemu, Triumph może zwrócić się o dalszej wyjaśnienia.

4. Triumph rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. W razie gdy w związku z niepełną informacją konieczne były dalsze wyjaśnienia termin powyższy liczy się od dnia, w którym Triumph otrzymała uzupełnione wyjaśnienia.

5. Użytkownik wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji w sprawie reklamacji z wykorzystaniem podanego przez niego adresu poczty elektronicznej i/lub innych danych kontaktowych.

6. W razie gdy błąd uniemożliwia złożenie zamówienia przez Użytkownika może on złożyć zamówienie poprzez kontakt pod adresem b2b.pl@triumph.com lub pod numerem +48 22 209-51-50.

§ 8

Usługa.

1. Triumph świadczy w ramach Portalu nieodpłatne usługi elektroniczne w postaci możliwości założenia konta Użytkownika oraz złożenia zamówienia na formularzu elektronicznym.

2. W celu rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik wypełnia i akceptuje formularz rejestracyjny.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz podanie i zgoda na wykorzystanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. W celu zamówienia towarów za pośrednictwem Triumph należy zalogować się na konto Użytkownika a następnie dokonać wyboru towarów podejmując kolejne kroki zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i zapytaniami Portalu.

5. Po uzupełnieniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych otrzyma on podsumowanie zamówienia oraz zapytanie o ostateczne potwierdzenie zamówienia.

6. Ostateczne potwierdzenie/wysłanie zamówienia stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Triumph zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów.

7. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, w której Triumph potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Triumph jeżeli nie otrzyma takiej wiadomości w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Do zawartej umowy zastosowanie mają aktualne Ogólne warunki sprzedaży Triumph

[ https://www.triumph-b2b.com/pl/pl/company_legal/ogolne_warunki_sprzedazy] oraz Zasady reklamacji Triumph

[ https://www.triumph-b2b.com/pl/pl/company_legal/procedura_reklamacji ].

8. Triumph zastrzega, że nie wszystkie towary dostępne w aktualnej ofercie Triumph mogą być każdorazowo dostępne do zamówienia za pośrednictwem Portalu.

9. Realizacja Usługi może zostać wstrzymana gdy jest to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w przypadku gdy prowadzone są prace modyfikujące Portal.

10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu informacji wyłącznie osobiście i wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie.

11. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w celach lub w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowania w tym poprzez użycie w tym celu określonego oprogramowania lub urządzeń. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od takich działań.

12. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z Usługą wymaga zgody Triumph w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Rezygnacja z Usługi.

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usługi w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez wyrejestrowanie konta Użytkownika przy użyciu odpowiednich opcji udostępnionych w ramach Portalu lub poprzez kontakt pod adresem b2b.pl@triumph.com.

2. Triumph ma prawo do zakończenia realizacji Usługi gdy dalsze wykonywanie Usługi w stosunku do danego Użytkownika okaże się niemożliwe, w szczególności w razie gdy Użytkownik zażądał usunięcia danych osobowych koniecznych do realizacji Usługi. Triumph ma także prawo do zakończenia realizacji Usługi w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub właściwych przepisów prawa.

3. Triumph ma również prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym czasie w razie wycofania Portalu z użytku. Triumph zawiadamia Użytkownika o zaprzestaniu świadczenia Usługi z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 10

Prawo właściwe.

Realizacja Usługi podlega w całości prawu polskiemu.

§ 11

Zmiany Regulaminu.

1. Triumph ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dacie ogłoszenia (umieszczenia) nowej, aktualnej wersji Regulaminu pod adresem www.triumph-b2b.com lub w dacie określonej przez Triumph. Zawiadomienie Użytkownika o zmianach Regulaminu może również nastąpić z wykorzystaniem podanego przez niego adresu e-mail.

§ 12

Wejście w życie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.