Právní nóta

Právní nóta

Autorská práva

© Copyright 2001-2008 Triumph-International

Autorská práva k těmto internetovým stránkám včetně jejich struktury, uspořádání, grafické formy, informací na nich obsažených, snímků, obrazů a obchodních značek (v podobě logo nebo jiné) jsou vlastnictvím Inter-Triumph Marketing-GmbH. Zakazuje se trvalé kopírování a uchovávaní jakýchkoli materiálů z těchto stránek, jejich modifikace, zveřejnění, re-transmise, re-distribuce nebo jakákoli jiná forma jejich zpřístupňování třetím osobám, jejich používání ve vlastních online službách nebo ve službách patřících třetím osobám nebo bulletinech, jakož i jejich šíření ve formě výtisků nebo na jiných nosičích údajů bez získání předcházejícího písemného souhlasu.
Veškeré žádosti týkající využití materiálů uvedených na zmíněných internetových stránkách zasílejte prosíme na adresu Inter-Triumph Marketing-GmbH, Marsstrasse 40, 80335, Munich, Germany. Pro zabránění jakýmkoli pochybnostem bez ohledu na vyjádření souhlasu se shora uvedeným zveřejněním autorská práva vždy zůstávají u Inter-Triumph Marketing GmbH a veškeré takové materiály musí obsahovat tuto anotaci: "© Triumph-International. 2001. Všechna práva vyhrazena."

Podmínky využívání
Tyto internetové stránky obsahující informace o značce Triumph zpřístupnil Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335, Mnichov, Německo. Pro uživatele navštěvující zmíněné stránky platí následující podmínky využívaní (podmínky) a dalším využíváním těchto internetových stránek návštěvníci vyjadřují souhlas s dodržováním těchto podmínek.

Vyloučení odpovědnosti
Vynakládáme veškeré úsilí, aby informace a údaje obsažené na těchto internetových stránkách byly správné a pravdivé, v rozsahu, v jakém v souladu se zákonem může být odpovědnost vyloučena, neneseme žádnou odpovědnost (vyjádřenou přímo nebo odvozenou), co se týče zaručení přesnosti, úplnosti a kvality údajů a informací. V rozsahu, v jakém v souladu se zákonem může být odpovědnost vyloučena, neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z užití předmětných stránek nebo z činnosti či nečinnosti na základě jakýkoli materiálů publikovaných na těchto stránkách; neneseme v této souvislosti v rozsahu, v jakém v souladu se zákonem může být odpovědnost vyloučena, žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené osobám, jež využívaly informace a údaje obsažené na zmíněných stránkách.
Předmětné internetové stránky (včetně linků na jakékoli třetí osoby) se využívají na výhradní riziko návštěvníků a je výlučně v jejich kompetenci příslušná ochrana svých údajů a zařízení, jakož i ochrana proti virům. V rozsahu, v jakém v souladu se zákonem může být odpovědnost vyloučena, neneseme odpovědnost za jakákoli opoždění, chyby, ztrátu zaslaných informací, počítačové viry nebo jiné nebezpečné programy, které mohou způsobit poškození počítačového systému.

Třetí osoby
Tyto internetové stránky v rámci dobré obsluhy uživatelů obsahují odkazy na jiné stránky patřící třetím osobám, což neznamená, že tyto stránky aprobujeme. Za obsah těchto stránek odpovídají výhradně jejich vlastníci. Neneseme odpovědnost za jejich obsah a zejména za žádné přestupky nebo akty zneužití práv třetích osob (včetně všech práv k duševnímu vlastnictví) spáchané pomocí zmíněných internetových stránek.
Majitelé zmíněných internetových stránek nesou výlučnou odpovědnost za veškeré produkty a služby zpřístupňované pomocí těchto stránek; za tyto produkty a služby neneseme odpovědnost. V případě prodeje těchto produktů a služeb přes zmíněné internetové stránky se dodací smlouva vztahuje výlučně na uživatele stránek a jejich vlastníka, který odpovídá za dozor a plnění takové smlouvy; my nejsme stranou žádné takové smlouvy.