Obchodní podmínky pro vzájemnou spolupráci  v rámci platformy B2B

 Prodávající:

společnost TRIUMPH INTERNATIONAL (Praha) spol. s r.o.

IČ:   61 24 81 85

DIČ: CZ 61 24 81 85; plátce DPH

se sídlem Praha 7, U Pergamenky 1522/2, PSČ 170 00

zastoupená:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 28739

bankovní spojení: ING BANK, Zlatý anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5,

číslo účtu 1000012495/3500

(dále jen jako „prodávající“ nebo „Triumph“)

 

I.

Úvodní prohlášení

 

 1. 1.   Tyto obchodní podmínky upravují  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajištění dodávek zboží prodávajícího kupujícímu (tzv. velkoobchodní prodej) realizovaných na základě objednávek kupujícího činěných v rámci tzv. B2B platformy jakožto privátního intranetového systému automatického zpracování objednávek zboží.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

 

 1. 1.   Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle  svou objednávku k nákupu zboží prodávajícímu prostřednictvím intranetové aplikace s názvem B2B Platforma. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

 

 1. 2.   Kupující bere na vědomí, že objednávku zboží lze prostřednictvím intranetové aplikace odeslat (a tedy platně učinit) pouze za předpokladu splnění zejména následujících podmínek:
 • kupujícím bude objednáno zboží v hodnotě minimálně 5.000,- Kč (počítané bez DPH) a dále

 • kupující nebude v prodlení s úhradou svých splatných faktur vůči prodávajícímu.

 1. 3.       O uzavření kupní smlouvy a tedy o akceptaci objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím intranetové aplikace B2B ze strany prodávajícího bude kupující informován prostřednictvím potvrzovacího emailu odeslaného kupujícímu na jeho emailovou adresu.
 2. 4.       Prodávající zpracovává v  průběhu pracovního dne všechny objednávky v tom pořadí, jak je obdržel a vyřizuje je s ohledem na disponibilitu skladovaného zboží. 

 

 

III.
Objednávka

 

 1. Objednávka musí obsahovat povinné údaje uvedené v intranetové Platformě B2B.

 2. Objednávka se považuje za prodávajícím akceptovanou, pokud není odmítnuta do dvou pracovních dnů od jejího odeslání ze strany kupujícího prostřednictvím Platformy B2B. 

 

IV.

Dodací podmínky

 1. 1.   Prodávající odešle kupujícímu zboží v termínu, jak je uvedeno v jeho objednávce. Kupující bere na vědomí, že termín finální dodávky a skutečně dodané množství nemusí přesně odpovídat jeho objednávkám, i když prodávající se bude snažit příslušné objednávky v obou aspektech uspokojit. Obvyklá dodací lhůta u základní kolekce spodního prádla je 5 pracovních dní ode dne zadání zakázky do skladového systému.

 

 1. 2.   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného předání zboží kontaktní nebo zplnomocněné osobě kupujícího, přičemž zboží je předáno podpisem dodacího listu pověřenou osobou kupujícího. Prodávající platí při dopravě zboží náklady na pojištění zboží a místem předání zboží je dodací adresa kupujícího, resp. adresa uvedená v objednávce.

 

 1. 3.   Zboží je doručováno na dohodnuté místo určení (CIP) v ČR a na Slovensku výhradně smluvním dopravcem prodávajícího.

 

V.

Kupní cena a platební podmínky

 

 1. 1.   Jednotková kupní cena zboží je vždy uvedena u každého prodejního artiklu samostatně. Z „nákupní ceny“ pak bude kupujícímu odečtena částka odpovídající jeho individuálně poskytnuté slevě. K takto vypočtenému základu konečné kupní ceny bude dále přičteno DPH.

 

 1. 2.   Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši a v termínu splatnosti uvedených na faktuře. Faktura bude kupujícímu doručena na kupujícím udanou adresu. Náklady na dopravu do dohodnutého místa určení v České republice nebo na Slovensku jsou zahrnuty v kupní ceně zboží.

 

 1. 3.   Pokud není individuálně dohodnuto jinak, tak je aplikována obecná splatnost faktur 60 dnů od data vystavení fakturačního dokladu. Právo fakturovat podle předchozí věty vzniká prodávajícímu okamžikem vyexpedování zboží prodávajícím z centrálních skladů koncernu Triumph International.

 

 1. 4.   Dnem úhrady faktur prodávajícímu se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. 5.   V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VI.

Ustanovení o podmínkách prodeje zboží s ochrannou značkou

1.    Zboží může být kupujícím nabízeno a prodáváno pouze ve specializovaných „kamenných“ prodejnách kupujícího, schválených prodávajícím. Pravidelné dodávky a předprodej zboží kupujícím na jiné velkoobchodní odběratele není v tomto kontextu bez písemného souhlasu prodávajícího povolen.

 

2.    Kupující se zavazuje nabízet a prodávat zboží prodávajícího značky Triumph pouze v prodejnách, odpovídajících významu a jedinečnosti značky Triumph. Kupující se zavazuje mít k neustálé dispozici personál, který bude odborně proškolen a tím bude umožněn kvalifikovaný prodej zboží značky Triumph. Na prodejnách budou k dispozici standardní zkušební kabiny. Stánkový a pouliční prodej značkového zboží Triumph je nepřípustný.

3.    Kupující se zavazuje, že bude důsledně dodržovat prodávajícím uplatňované a doporučované prodejní zásady k dosažení optimální prezentace zboží na prodejnách a to včetně jeho požadovaného označování. Kupující se zavazuje se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména a pověsti prodávajícího, jakož i prodávaného zboží Triumph.

 

 4.    Kupující nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího používat pro vlastní provozní a reklamní aktivity jakékoliv logo společnosti Triumph International ani jakékoliv oficiální marketingové nebo obchodní materiály, které jsou jejím vlastnictvím. Výjimku tvoří oficiální marketingové materiály, které poskytuje prodávající kupujícímu zdarma na podporu prodeje na konkrétní prodejní jednotce nebo v rámci oboustranně odsouhlasených a konkrétních marketingových aktivit.

 

5.    Reklamace mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle ustanovení občanského zákoníku. Nespotřebitelské reklamace uplatní kupující u prodávajícího do 5 pracovních dnů od data převzetí zboží a ostatní vady ve lhůtě stanovené občanským zákoníkem. Celý postup je upraven dokumentem s názvem „Reklamační řád“.

 

VII.

Ustanovení o podmínkách prodeje zboží prostřednictvím internetu

 

1.    Pokud kupující nabízí a prodává zboží i prostřednictvím svého internetového obchodu nebo jiným způsobem na internetu, zavazuje se k tomu, že bez písemného souhlasu prodávajícího nebude používat značky Triumph jako vlastní domény své internetové stránky a že si nenechá pro sebe rezervovat nebo zapsat domény, které zcela nebo z části pozůstávají z názvu a ze značek Triumph. Dále se zavazuje prezentovat značkové zboží Triumph na své webové stránce v přiměřeném prostředí a nezařazovat hyperlinkové odkazy a nepřipustit zařazení takových odkazů, které by poškozovaly dobré jméno značek Triumph.

 

2.    Bez písemného souhlasu prodávajícího není rovněž možné používat na internetových stránkách kupujícího jakékoliv logo společnosti Triumph International ani jakékoliv jiné oficiální marketingové nebo obchodní materiály, které jsou vlastnictvím prodávajícího nebo ostatních dceřiných společnosti mateřského koncernu Triumph International.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Ochrana osobních dat: Kupující uzavřením kupní smlouvy poskytuje prodávajícímu své osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., jakož i uděluje souhlas s jejich zpracováním a shromažďováním. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

2.    Tyto obchodní podmínky, kupní smlouva, jakož i veškeré závazky z ní plynoucí se řídí právem České republiky, zejména se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a souvisejících právních předpisů.

 

3.    Kupující potvrzuje, že všechna ujednání těchto obchodním podmínek jsou srozumitelná, nejsou pro něj nevýhodná a nijak se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.

 

 4.    Ve sporech mezi smluvními stranami bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud prodávajícího.